top of page

Hoonestustingimused

„Üksikelamute hoonestustingimused“

Hooned kruntidel paigutatakse kohustuslikult tänavate poolsetele ehitusjoontele, mille

tulemusena moodustuvad ühtsed kumerad hoonestusread, mis on kogu planeeringu

kontseptsiooni omapäraks. Seoses suure alaga on osades kohtades erinevatel tänavapooltel

kohustuslik ehitusjoon muutlik, kuid mitte vähem kui 6 meetrit tänava maa-alast.

Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema hoone põhimahust vähemalt üks sein.

Varikatused, trepid ja muud väiksemad mahud võivad ulatuda väiksemas mahus üle

kohustusliku ehitusjoone tänava poole.

 

Üksikelamute tsooni iseloomustavad 25 kuni 40º kaldega viilkatused, mille põhimahu katuse

harjajoon on kruntidel paralleelne tänavaga. Eramud on kahekorruselised

(katusekorrusega). Sokli kõrguseks täidetud maapinnast on 30 kuni 50 sentimeetrit.

Kruntide maksimaalne hoonete alune pindala on 250 kuni 300 m² (vastavalt krundi

suurusele). Mahtudele võib lisada varimüüre, varjualuseid ja katuseterasse. Ca 35 %

välisseinast (arvestamata klaasitud avasid) võib viimistleda ka mõne teise kvaliteetsema

materjaliga (looduskivi, puit, keraamika vms).

Hoone põhivärviks peaks olema hele pastelne, väiksemad detailid nagu aknaraamid,

tuulekastid (räästad), sokkel jne. värvida aktsentidena tumedamas pastelses toonis, mis

muudab hoone ilmekamaks ja toob erinevad kontuurid paremini esile. Katuse lubatud

värvitoonid on pastelne hall, pruun ja must.

Haljastust peaks rajama minimaalselt 60% ulatuses kogu krundi pindalast. Kunstipäraste

aedade kujundamisel peaks meeles pidama, et pinnas on niiske ja seepärast sobivad sinna

niiskuslembelised puittaimed, nagu näiteks pooppuu, hõberemmalegas, raagremmelgas,

siberi kontpuu, punapaju. Krundi piiridele võib rajada piirdeid kõrgusega kuni 1,5 meetrit.

Tänavapoolsed piirded peavad olema läbipaistvad, kuid külgmiste piiretena võib kasutada

võrkaia lahendusi koos hekkide mahuga. Planeeritud gaasivarustust piirkonda ei tule ning

planeeringualal on lubatud kasutada lokaalkütet. Kohalik omavalitsus lubab paigaldada ka

päikesepaneele katusele ning maakütet (nii kontuur kui puuraugud).

„Ridaelamute hoonestustingimused“

Annuse Elamurajooni keskossa on planeeritud kaks ridaelamute kvartalit.

Detailplaneeringu kohaselt iseloomustab ridaelamute kvartalit 15 - 25º kald-katustega mahtude omavaheline kombinatoorika, kusjuures madalamate osade räästa kõrguseks soklist on ca 3,2 m. Ridaelamud on kahe- korruselised maksimaalse kõrgusega kuni 8,5 m. Sokli kõrguseks maapinnast on lubatud 20-40 sentimeetrit. Kruntide maksimaalne hoonete alune pindala on 400 m². Viimistluses võib kasutada looduskivi, puitu vms kvaliteetset materjali.

Hoonestusalale on seatud kohustuslik ehitusjoon, kus hoone üks külg (fassaadil) peab asuma kohustuslikul ehitusjoonel. Hoonete täpne asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus.

Antud planeeringualale on kavandatud kolm rekreatiivse sihtotstarbega roheala, millest kaks väiksemat ala jäävad ridaelamugruppide keskele. Selle tulemusel jäävad need kaks üldmaa sihtotstarbega krunti ridaelamute elanike käsutusse. Ridaelamugruppide keskele jäävad alad arendab välja müüja.

bottom of page